Ana Sayfa
Hakkımızda
Üyelik Bilgileri
Sözleşmeler
Çalışmalarımız
Mevzuatlar
Üyelerimiz
Makale ve Yazılar
Klinik Rehberi
Duyurular
İletişim
Linkler
Faydalı Bilgiler

Çalışmalarımız > AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU 2. KOORDİNASYON TOPLANTISI

AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU BASIN AÇIKLAMASI
VETERİNER HİZMETLERİNDE AVRUPA BİRLİĞİNE SÖZDE DEĞİL, ÖZDE
UYUM İSTİYORUZ!

  AB Veteriner Hekim Platformu, 1 Kasım 2005 yılında bazı veteriner hekim meslek örgütlerimizin bir araya gelmesi ile kurulan demokratik bir sivil toplum hareketidir. Bugün itibariyle 19 adet veteriner hekim meslek örgütü (Oda, Dernek) ve 700’e yakın Veteriner Hekim Platforma üye olarak, çalışmalara tamamen gönüllü olarak aktif destek vermektedirler. Amacımız, Avrupa Birliği uyum sürecinde Veteriner Hekimlik mesleğinin uğraşı alanlarına giren hayvansal üretim, hayvan sağlığı, halk sağlığı ve gıda güvenliği gibi alanlarda teknik çalışmalar yapmaktır. Hedefimiz ise AB uyum sürecinin sağlıklı, doğru ve hızlı bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlamaktır.
  AB Veteriner Hekim Platformu, AB uyum çalışmaları çerçevesinde önce ülkenin, sonra mesleğin çıkarlarının korunması prensibinden hareketle çalışmalar yapar. Platformun, AB Uyum çalışmaları içinde Veteriner Hekimliğin sorunlarının çözümü ve haklarının korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar yapma, mesleğin ve ülkenin çıkarlarına uygun olmayan konularda uyarıcı ve düzeltici faaliyetlerde bulunma sorumluluğu vardır.
 
Ülkemizde son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Kuş Gribi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kuduz, Şarbon, Şark Çıbanı gibi hayvanlardan insanlara geçen hastalıkları önlemede yetersiz kalınıyor. Bu konuda gerekli tedbirler alınamadığı gibi, yeterli bilgilendirme çalışmaları da yapılmamaktadır. Nitekim 8 Şubat 2007 tarihinde Batman’ın Gercüş ilçesinde tekrar Kuş Gribi görülmesi ülkemizin içinde bulunduğu riski yine açıkça göstermiştir.
 
Türkiye, 1982 yılına kadar canlı hayvan ve hayvan ürünleri ihracatı yapan bir ülke konumundayken daha sonra çıkarılan yasalarla stratejik öneme sahip tarım ve özellikle hayvancılığın çöküşünü hazırlayan süreç başlatılıyor. 1983 yılında “İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü” adıyla bir Kamu iktisadi teşekkülü oluşturulmuş, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün en önemli bölümünü oluşturan Haralar ve İnekhaneler ile Devlet Üretme Çiftlikleri bir müessese olarak bu yeni Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. Böylece önce sürekli yetiştirici ile el ele olan ve aynı zamanda modern işletmeciliğin örneklerini de veren örgütün işlevi sona erdiriliyor ve ardından 8.6.1984 yılında çıkartılan 212 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnameyle zaten budanmış olan Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü bir daha gelmemek üzere tarihe gömülüyor. Buna göre tarım ve hayvancılık sektörlerine götürülen tüm sağlık, ıslah, koruma-kontrol, proje uygulama ve destekleme gibi kamu hizmetleri birer fonksiyon olarak kabul edilmiş ve dünyada isim ve karşılığını bulmak olanaksız olan farklı genel müdürlüklere dağıtılıyor. İl ve ilçe Veteriner Müdürlükleri ise bitki ve hayvan arasında fark görülmediğinden Tarım İl Müdürlüğü bünyesine alınıyor. Daha sonra Veteriner Hekimlerin yetkisini Ziraat Mühendislerine vermek suretiyle yetiştiriciye birlikte hizmet götüren iki önemli meslek grubu arasına nifak tohumları atılıyor. Görev alanları birbirini tamamlayan bu önemli iki meslek grubu birbirine kırdırılıyor. Bu da yetmiyor, Veteriner Hekimlerin ellerinden bütün yetkiler
alınıyor.
 
1980 yılından sonra gelen bütün iktidarların uyguladıkları hayvancılık politikalarının önünde bir engel olarak görülen Veteriner Hekimler her türlü olumsuzluğa, tecride ve yokluğa rağmen canla başla hayvan hastalıklarını çözmek için çırpınıp duruyor. Haklı vefakar mücadelesini devam ettirerek 1995 yılında ortaya çıkan Sığır Vebası hastalığını 2005 yılında ülkemizden kazıyarak Uluslar arası Hayvan Hastalıkları Teşkilatından teşekkür mesajı alıyor. Kuş gribi hastalığıyla da bütün yetersiz ve kısıtlı personel ve olmayan ekipmanlarıyla kendi sağlıklarını tehlikeye atarak mücadeleye devam ediyor, dolayısıyla halk sağlığı ve ülke çıkarları için ne derece gerekli olduğu
kamuoyunda bir kez daha gündeme geliyor.
 
Veteriner Hekimlerin etkinliğini ortadan kaldırma işlemleri Sağlık Bakanlığında da uygulanmaktadır. Bütün gelişmiş ülkelerde koruyucu halk sağlığı hizmetleri; Beşeri hekim, Eczacı, Veteriner Hekim ve yardımcı sağlık personeliyle ortaklaşa yapılırken, bugün Avrupa Birliği gibi modern ülkelerin oluşturduğu Birliğe üye olma çabasındaki ülkemizde Sağlık Bakanlığında 30 adet veteriner hekim emekliliğini bekliyor. Koruyucu sağlık hizmetlerinin en önemli bileşeni Veteriner Hekimler Sağlık Bakanlığından tecrit ediliyor. Çevre ve Orman Bakanlığı Hayvanları Koruma Kanununu çıkarıyor ama bünyesinde çalışan sadece 25 adet Veteriner Hekimle bütün hayvanların refahını ve haklarını koruyacağını ilan ediyor. Hâlbuki sadece il bazında bir tane Veteriner Hekim istihdam etse bile en azından 81 Veteriner Hekime ihtiyacı olduğunu ya görmüyor ya bilmiyor
yada birileri izin vermiyor.
 
İçişleri Bakanlığı ise eskiden her belediyede en az bir Veteriner Hekim bulundurulması zorunluyken son çıkardığı Belediyeler Kanunuyla buna gerek olmadığını söylüyor. Belediyeler, Veteriner İşleri Müdürlüklerini lağvediyor ve Veteriner Hekimleri ilgisiz alanlarda istihdam ediyor. Bu nedenle Kuduz hastalığı 2006 yılında önceki yıllarla karşılaştırılamayacak oranda artmış, İstanbul gibi Dünya’ya marka olmuş bir ilimizin en lüks semtlerinde bile patlak vermiştir. Son olarak, Kuş Gribi gibi hayvan hastalıkları konusunda teyakkuzda olması gereken Tarım ve Köyişleri Bakanlığında yetersiz miktarda kalan Veteriner Hekimlere burası da çok görülmeye başlandı. Ayrıca, 5 yıllık fakülte mezunu Veteriner Hekimler aynı Odada oturdukları 4 yıllık
Fakülte mezunu mühendislerden daha az maaş alıyor.
Hedef belli: Veteriner Hekimleri etkisiz ve yetkisiz bırakarak, stratejik ürünlerimiz olan tarım ve hayvancılığın gelişimini engellemek, sağlığımızı bozmak ve açlığı getirecek yanlış uygulamalar yaparak ülkemizi dışa bağımlı hale getirmektir. Ancak bu durum yapacağımız çalışmalarla, siz değerli basın ve kamuoyunun desteğiyle tersine dönecektir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın.
AB Veteriner Hekim Platformunu oluşturan bizler; sağlıklı hayvan, sağlıklı gıda, sağlıklı insan ve sağlıklı bir toplum için ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Görevlerimizi etkin olarak yapabilmek için sağlıklı yaşam ve çalışma koşullarının oluşturulmasını istiyoruz. Bunun için;
• Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında Veteriner hizmetleri bağımsız ve güçlü bir yapıya kavuşturulmalıdır. AB ülkelerinde olduğu gibi müstakil Gıda ve Veteriner İşleri Genel Müdürlüğü ve Taşra Teşkilatı tekrar ve ivedilikle kurulmalıdır.
• Belediyelerde, Veteriner İşleri Müdürlüklerinin kurulması zorunlu hale getirilmeli ve kadro eksiklikleri giderilmelidir.
• Sağlık Bakanlığında koruyucu halk sağlığı çalışmalarının en temel yapı taşı olan Veteriner Halk Sağlığı Dairesinin yeniden kurulmasını istiyoruz.
• Kamu kesiminde sağlık alanında eşitlerine oranla çok daha düşük seviyede olan Veteriner hekim maaşlarının arttırılması, özlük haklarının iyileştirilmesi, yaşam ve çalışma şartlarının, verilen görev ve sorumluluklara uygun düzeye getirilmesi gerekmektedir.
• Hayvan hastalıklarının yok edilmesi, gıda kontrolü, halk sağlığı ve hayvan refahı gibi konularda kısa zamanda sonuç verecek etkin politikalar oluşturulmalı ve acilen uygulamaya sokulmalıdır.
• Hayvan hakları, hayvan sağlığı ve insan sağlığı ayrılmaz bir bütün olarak kabul edilmeli ve bu amaçla, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarının merkez ve taşra teşkilatlarında yeterli sayıda Veteriner Hekim istihdam edilmeli, gerekli yetkiler verilerek, teknik imkanlar sağlanmalıdır.
• AB uyum sürecinde, başta Veteriner Çerçeve Kanunu ve Gıda Kanunu olmak üzere, gerekli yasal düzenlemeler acilen yapılmalı ve Veteriner Hekim yetki ve sorumlulukları AB mevzuatında yer aldığı şekilde aslına sadık kalınarak tam olarak sağlanmalıdır.
• Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri güçlendirilmeli, salgın hastalıkların önlenmesi ve kontrolü için etkin hale getirilmelidir.
• Uzmanlık eğitimi ülke şartlarına göre yeniden hazırlanmalı ve işlerlik kazandırılmalıdır.
• Popülist politikalar sonucunda ihtiyacın çok üstünde açılan ve yeterli akademik / teknik donanıma sahip olmayan Veteriner Fakültelerinin birleştirilmesini ya da kapatılmasını istiyoruz.
Avrupa Birliği (AB) Veteriner Hekim Platformu olarak yetkilileri uyarıyor ve bu süreçte üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Çünki, Veteriner Hekimlik alanındaki bu kronik sorunların çözümü için ülkemizin daha fazla zaman kaybetmeye tahammülü
yoktur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 10/02/2007
AB VETERİNER HEKİM PLATFORMU
Ankara-Giresun-İstanbul-İzmir-Mersin-Afyonkarahisar-Antalya-Gaziantep-Hatay
Adana-Amasya-Kayseri-Elazığ-Trabzon ve Bursa Bölge Veteriner Hekim Odaları
Veteriner Gıda Hijyenistleri Derneği, Veteriner Hekimler Derneği, Veteriner
Dahiliyeciler Derneği, Hayvan Hakları İçin Veteriner Hekimler Derneği

                                       

 


Adres: Fatih Mahallesi Ihlamur Sokak Birlik Apartmanı B Blok No:15/1 TRABZON/TÜRKİYE
Tel:  + 9 0 462 229 08 72
Fax: + 9 0 462 229 08 72